اردر ترس

اردر ترس در بورس چیست ؟

/post-5

اردر ترس اردری میباشد که توسط یک سری افراد سودجو ایجاد شده و باعث ضرر افراد در بورس میشود .