دامنه نوسان

اخبار با اهمیت مدیرعامل فرابورس از عرضه‌های اولیه و افزایش دامنه نوسان

/140102105

فدایی تشریح کرد؛مدیرعامل فرابورس ایران به تشریح آخرین موضوعات مرتبط با این بورس از جمله بازگشایی نماد سرخابی‌ها و بانک دی، نتیجه افزایش دامنه نوسان بازار اول بورس و فرابورس و همچنین شرکت‌های در نوبت عرضه اولیه پرداخت.