کاهش وابستگی به منابع دولتی

شرکت‌های دانش بنیان نفتی در مسیر کاهش وابستگی به منابع دولتی

/140102104

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهش وزارت نفت مطرح کرد؛هدف اصلی تبیین الگوهای تامین و ایجاد ثبات در تامین منابع مالی شرکت‌های دانش بنیان، کاهش وابستگی به منابع دولتی و بهره‌گیری از بخش خصوصی است.