و این ویدئو شاخص کل بورس رو در به صورت تکنیکالی بررسی کردم . 

همچنین تابلوبازار امروز و وضعیت صنایع نسبت به هم رو مورد بررسی قرار دادیم .

همچنین وضعیت ورود پول صنایع رو بررسی و بهترین انها را معرفی کرده ام.