در این تحلیل ما صورت های مالی و نسبت های مالی و سیاست اجرایی سهم دعبید رو بررسی کردیم .

برای دیدن این ویدیو کلیک کنید