اصل بازار تو دو کلمه ساده خلاصه میشه " عرضه و تقاضا " وقتی عرضه زیاد باشد سهم منفی و زمانی که تقاضا زیاد باشد سهم مثبت میشود . قدرت خریدار اگر خیلی بالاتر از قدرت فروشنده باشد به معنی مورد توجه قرار گرفتن سهم میباشد