در این ویدئو موارد زیر بررسی شده است :
صورت های مالی سهام حکشتی
مقایسه سهام حکشتی با هم گروهی های خود
بررسی خدمات و محصولات شرکت کشتیرانی
بررسی نسبت های مالی حکشتی
بررسی وضعیت سهام و شرکت حکشتی
و.....