بعد از دیدن این ویدئو شما با انواع صندوق های سرمایه گذاری 

از نظر نوع دارایی و ریسک و انواع اونها از نظر نوع معاملات آشنا میشید 

شما با انواع قیمت واحد های صندوق و روابط قیمت صندوق با شاخص آشنا میشید

 با ما همراه باشید 

سایت ما: www.karpiraa.com

اینستاگرام شرکت: https://www.instagram.com/karpira.co

اینستاگرام شخص: https://www.instagram.com/reza.hasani.forex