در این ویدئو 6 سهم از 6 فیلتر مهم رو تحلیل و بررسی کردم .

 فیلتر ها :

 سهم هایی که بیشترین نوسان مثبت روز را داشته اند

 سهم هایی که بیشترین نوسان منفی روز را داشته اند

 سهم هایی که بیشترین افت هفت روزه اخیر را داشته اند 

سهم های که بیشترین رشد هفت روزه اخیر را داشته اند

سهم هایی که بیشترین رشد 30 روز اخیر را داشته اند

سهم هایی که بیشترین افت 30 روز اخیر را داشته اند   

سهم های انتخابی : 1) فپنتا 2) رافزا  3) حپترو  4) شبندر  5) وسدید  6)فرابورس