در این تحلیل جفت ارز EURJPY را در تایم H4 و 30M بررسی کردیم و با شکست سقف کانال شکسته شده در تایم 4 ساعته و همچنین رویت ریتست و کندل تایید وارد معامله BUY شدیم

در این معامله با رسیدن قیمت به سقف قبلی قیمت نیمی از معامله بسته خواهد شد و برای بستن بخش دوم منتظر رسیدن قیمت به سطح 2 کانال 4 ساعته خواهیم بود.