بازار سرمایه

از تعیین تکلیف سهام عدالت تا تغییر در دامنه نوسان

/post-130

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال تغییراتی در سهام عدالت خبر داد و گفت: سهام عدالت در شورای عالی بورس در حال بررسی بوده و تقریبا عمده تصمیم‌گیری‌ها انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا، دکتر مجید عشقی با بیان اینکه عرضه شرکت‌های دانش بنیان در بورس از سال گذشته آغاز شد، اظهار کرد: بعد از اینکه ضوابط پذیرش شرکت‌های دانش بنیان نهایی شد؛ تلاش کردیم پذیرش و عرضه این شرکت‌ها به نحوی باشد که منافع عمده عرضه آنها به خودشان برسد.


تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس از تایم ماهانه تا 30 دقیقه

/post-129

سلام وقتتون بخیر میدونید که قبل از هر کاری در بورس باید اول شاخص کل رو تحلیل کنید بعد برید سراغ اخبار و بعد از اون سراغ صنایع و گروه های مختلف ....خوب من تو این ویدئو شاخص کل بورس رو از تایم بالا یعنی ماهانه تحلیل کردم و ذره ذره اومدم پایین تا رسیدم به تایم 30 دقیقه و از روی تایم 30 دقیقه نتیجه گرفتم فردا چه بازاری خواهیم داشت (صعودی یا نزولی ) لطفا این ویدئو رو تا انتها ببینید و برای دوستاتون هم بفرستید .


بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأ کید بر نقش بازار سرمایه، چالشها و پیشنهادها

/post-95

چکیده تأمیـن مالـی فعالیت هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا بـوده اسـت؛ بـه گونـهای کـه در پایـش محیـط کسـب و کار کشـور کـه توسـط اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران بصـورت فصلـی منتشـر میشـود، تأمیـن مالـی بـه عنـوان یـک چالـش در رتبه هـای بـاال قـرار داشـته اسـت. ایـن مسـئله در برهه هایـی کـه کشـور بـا انـواع تکانههـا نظیـر کرونـا، تحریمهـای ظالمانـه و ... مواجـه اسـت، حادتـر میشـود. بـر ایـن اسـاس در گـزارش حاضـر سـعی شـده اسـت ضمـن بررسـی وضعیـت تأمیـن مالـی بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت بـا تأ کیـد بـر بـازار سـرمایه، چالشـها و مشـکالت بنگاههـا احصـاء شـده و در انتهـا پیشـنهاداتی ارائـه گـردد.