صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری

/post-60

بعد از دیدن این ویدئو شما با انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر نوع دارایی و ریسک و انواع اونها از نظر نوع معاملات آشنا میشید شما با انواع قیمت واحد های صندوق و روابط قیمت صندوق با شاخص آشنا میشید