قدرت خرید

محاسبه قدرت خریداران و فروشندگان

/post-4

بعد از این ویدیو یاد میگیرید که : با استفاده از سرانه خریداران و فروشندگان بتونید قدرت خریدار و فروشنده رو حساب کنید و قبل از اینکه سهمی صف خرید یا صف فروش بشه شما تحرکات سهم رو متوجه بشید .