پژوهش

بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأ کید بر نقش بازار سرمایه، چالشها و پیشنهادها

/post-95

چکیده تأمیـن مالـی فعالیت هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا بـوده اسـت؛ بـه گونـهای کـه در پایـش محیـط کسـب و کار کشـور کـه توسـط اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران بصـورت فصلـی منتشـر میشـود، تأمیـن مالـی بـه عنـوان یـک چالـش در رتبه هـای بـاال قـرار داشـته اسـت. ایـن مسـئله در برهه هایـی کـه کشـور بـا انـواع تکانههـا نظیـر کرونـا، تحریمهـای ظالمانـه و ... مواجـه اسـت، حادتـر میشـود. بـر ایـن اسـاس در گـزارش حاضـر سـعی شـده اسـت ضمـن بررسـی وضعیـت تأمیـن مالـی بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت بـا تأ کیـد بـر بـازار سـرمایه، چالشـها و مشـکالت بنگاههـا احصـاء شـده و در انتهـا پیشـنهاداتی ارائـه گـردد.