این ویدئو روش های سرمایه‌گذاری رو بررسی و ریسک هر کدام را با یکدیگر مقایسه می‌کند. .مقایسه جالبیست ولی اعداد و ارقام مربوط به کشور ما نمی‌باشد ️